Načítám...

Adblock detekován ve vašem prohlížeči!

Pro pokračování ve čtení článku prosím deaktivujte adblock ve vašem prohlížeči.

Postup deaktivace

01.01.2018

Papoušci patagonští v El Cóndor, Patagonie, Argentina

Text: Dr. Juan F. Masello a Dr. Petra Quillfeldt
Foto: Dr. Juan F. Masello a Dr. Petra Quillfeldt

Papoušci se v několika posledních desetiletích stali nejohroženějším řádem ptáků na světě. Je známé, že 26 % z 350 druhů papoušků je ohroženo celosvětovým vyhynutím a dalších 11 % je již téměř ohroženo. Jejich situace je ještě horší při posuzování samotných latinskoamerických a karibských druhů: 31 % druhů papoušků je vážně ohroženo celosvětovým vyhynutím.

Hlavní zdroje ohrožení představuje ztráta, fragmentace nebo degradace přirozeného prostředí, zavlékání exotických druhů a nemocí, pronásledování jako údajných ničitelů úrody a lov, a také sběr ptáků pro obchod s domácími mazlíčky. Ke křehkosti řádu přispívají také některé biologické rysy, například délka života, obvykle monogamní způsob života či zvyk hnízdění v dutinách. Papoušci jsou rovněž pravděpodobně nejbarevnějším řádem ptáků, což bezpochyby přispělo k jejich odchytu a oblibě jako domácích mazlíčků.

Ve volnosti bylo prováděno málo studií řádu Psittaciformes, a tyto studie se zabývají jen přibližně 10 % psittaciformních rodů. U většiny druhů papoušků dosud chybí základní biologická data, i když právě ta jsou nutná k identifikaci nebezpečí, která ohrožují jejich životy, monitorování populací, hodnocení záchranných opatření a zlepšování chovných programů v zajetí.

Papoušci patagonští jsou velmi družní papoušci žijící v koloniích. V Argentině se nacházejí papoušci patagonští jižní (Cyanoliseus patagonus patagonus) a papoušci patagonští severní (C. p. andinus), ve středním Chile papoušek patagonský chilský (C. p. glosami). V Argentině se tito papoušci vyskytují od andských svahů na severozápadě (C. p. andinus) po patagonské stepi na jihu (C. p. patagonus). Papoušci patagonští obvykle obývají křovinaté stepi, okrajové lesy, lučiny a zemědělskou půdu, ale potřebují pískovcové, vápencové nebo jílové útesy, kde si vyhrabávají hnízdní dutiny. Papoušci patagonští obsazují hnízda 1−2 měsíce před snůškou a pak hnízdiště postupně opouštějí, jak se mláďata opeřují. Dospělí papoušci patagonští si vyhrabávají vlastní hnízda tak, že vytvářejí tunely do stěn pískovcových, vápencových nebo jílových útesů. Hnízdící páry používají dutiny, které si vyhrabaly v předchozích sezonách, ale každý rok je rozšiřují. Každá dutina je obývána jediným párem. Hnízda jsou obvykle dlouhá 80 cm až 2,5 m, ale někdy dosahují délky až 3 metrů a jsou ukončena jakousi hnízdní komorou, kde jsou odchovávána mláďata. Hnízda jsou často velmi blízko u sebe a jsou propojena, protože někdy mají klikatý charakter. Papoušci patagonští nepoužívají hnízdní materiál, ale vejce kladou na písčité dno hnízdní komory. Mají jednu snůšku za chovnou sezonu a samička inkubuje asi 24 dní, zatímco sameček se stará o přísun potravy. Velikost snůšky se pohybuje mezi dvěma až pěti vejci. Mláďata se klubou asynchronně v intervalu jednoho až tří (obvykle 2) dní, takže sourozenci tvoří velikostní hierarchii. Mláďata zůstávají v hnízdě asi 60 dní. Po opeření je dospělí jedinci krmí asi čtyři měsíce. Papoušci patagonští mají sociálně a geneticky monogamní biologický systém s intenzivní péčí obou rodičů.

 

Stav zachování papoušků patagonských

 

Stav zachování a rozsah výskytu papoušků patagonských byl naposled zkoumán koncem 70. a počátkem 80. let 20. století. Od té doby nebylo prováděno žádné systematické monitorování.

Dříve se papoušci patagonští vyskytovali v Argentině velmi běžně, ale v současné době je jich vysoký počet jen v některých oblastech. Tento druh prodělává jednoznačný pokles již od začátku 19. století. V Argentině zmizeli papoušci patagonští z provincie Córdoba a z oblasti severně od Buenos Aires. Úbytek papoušků patagonských v některých částech Argentiny je způsoben zvýšeným lovem jako údajných ničitelů úrody, proměnou luk na zemědělskou půdu a odchytem do pastí pro sílící obchod se živými ptáky. Papoušci patagonští jsou téměř nejčastěji prodávanými papoušky v Evropě. Ke křehkosti tohoto druhu přispívají i některé klíčové rysy jejich chovné biologie: dlouhá délka života, sociálně a geneticky monogamní způsob života, a obzvlášť neměnný zvyk hnízdění ve velkých a nápadných koloniích může přispívat ke křehkosti a úbytku tohoto druhu. Někteří vědci rovněž uvádějí, že papoušek patagonský má velké problémy s rekolonizací oblastí, z nichž byl vyhnán. Bylo pozorováno několik výjimek z tohoto pravidla. Všechny tyto problémy a klíčové vlastnosti chovné biologie druhu způsobují křehkost populací papoušků patagonských v celosvětovém měřítku. Ukazatelem křehkosti tohoto druhu je současný stav chilského poddruhu C. p. bloxami (dříve C. p. byroni). Tento poddruh je považován za druh ohrožený vyhubením kvůli svému prudkému úbytku: koncem 80. let 20. století bylo odhadováno, že už existuje pouze 3000 jedinců. Přestože je tento chilský poddruh chráněný, populace v posledních patnácti letech dále klesla. A podle toho, co víme, je jen jedna velmi malá kolonie poddruhu papoušků patagonských jižních (C. p. patagonus) zákonem chráněna v Reserva Punta Bermeja, Río Negro.

 

Papoušci patagonští a zemědělství

 

Papoušci patagonští jsou v Argentině považováni za zemědělské škůdce (Národní zákon o hygienické ochraně zemědělské produkce 6704/63). K problémům způsobovaným papoušky patagonskými patří poškozování hroznového vína a oliv, plodů místního stromu mesquite (Prosopis alba), broskví, hrušek a jiného ovoce, kukuřice, slunečnice a pšenice a pupenů lesních porostů. Ovšem s výjimkou některých okrajových zemědělských oblastí a jednorázových událostí tato škoda není intenzivní. Přesto byly v některých letech uskutečňovány smrtící metody zaměřené na potlačení škůdců (jako kladení jedu do hnízd, hromadné ničení hnízdního prostředí, destrukce hřadovacích stromů, používání otrávených návnad, střílení na ptáky), bez objektivního vyčíslení skutečných škod a adekvátního zvážení alternativ a důsledků.

Bylo zjištěno, že potrava papoušků patagonských ve střední Argentině je tvořena převážně divoce rostoucími semeny a plody, přičemž plody převažují v letním období. V severovýchodní Patagonii byly jako součást potravy papoušků patagonských zjištěny bobule Empetrum rubrum, Lycium salsum Discaria. Rovněž jsou uváděny plody Geoffroea decorticans, Prosopis caldenia, P. chilensis, P. flexuosa, a bobule Schinus johnstonii. V oblasti El Cóndor jsme pozorovali, jak papoušci patagonští konzumují semena obrovského bodláku Silybum marianum, bodláků Xanthium spinosumX. kravanilesii, dále semena jiných planě rostoucích rostlin jako Avena fatua, Rumex crispus a bobule divoce rostoucích keřů jako Condalia microphylla. Někteří autoři popsali, že se patagonští živí měkkými částmi rostlin. My jsme pozorovali v obsahu volat mláďat papoušků patagonských poupata a další měkkou zeleninu obzvlášť v prvních týdnech odchovu (konec listopadu – polovina prosince).

Od listopadu 2004 jsme prováděli podrobnou studii potravních návyků papoušků patagonských v Severovýchodní Patagonii. Jedná se o oblast El Cóndor, kde se nachází kolonie papoušků patagonských. Jako součást své studie jsme ve spolupráci s biologem Mauriciem Faillou, ředitelem místního útvaru pro přírodu v provincii Río Negro, a jeho ženou Verónicou Seijias, rozdali místním zemědělcům dotazník, abychom shromáždili informace o škodách na úrodě, které příležitostně způsobují papoušci v oblasti kolem kolonie papoušků patagonských v El Cóndoru. Tato iniciativa, kterou zčásti financovala nadace World Parrot Trust a štědrý dar fotografa Dona Preislera, má za cíl rovněž zjistit, jaký názor mají zemědělci na poškozování úrody ptáky, obzvlášť papoušky patagonskými. Tyto informace nám spolu s budoucím měřením poškozování úrody ptáky pomohou zhodnotit skutečný rozsah škod způsobovaných papoušky patagonskými a navrhnout případná opatření ke zmírnění škod. Výsledky, které jsme získali z prvního dotazníku, svědčí o tom, že úroveň škod bývá přeháněna. Většina zemědělců neutrpěla kvůli papouškům patagonským žádné škody, a v případech, kdy se nějaká škoda vyskytla, byl její rozsah poměrně malý. V Patagones, oblasti severovýchodní Patagonie, kde jsou hlášeny údajně nejvážnější škody na úrodě z celé Argentiny způsobené papoušky patagonskými, ukázal náš dotazník, že ve skutečnosti jen 11 (37 %) ze 30 dotazovaných zemědělců uvedlo výskyt občasných škod způsobených na úrodě ptáky. Z těchto 11 zemědělců jen 8 uvádělo jako hlavní škůdce papoušky patagonské. A z nich si jen 6 zemědělců myslí, že škody způsobené papoušky patagonskými měly znatelný dopad na jejich zisky. V této oblasti byly hlavními poškozenými plodinami pšenice, slunečnice a oves. Většina dotazovaných zemědělců z této oblasti nechtěla odpovídat na naši otázku ohledně velikosti postižených ploch, ale tvrdila, že škody se týkají velkých oblastí. Vzhledem k odmítání poskytnutí přesných údajů lze snadno pochybovat o oprávněnosti jejich nároků.

Jako velmi povzbudivý výsledek jsme zjistili, že někteří zemědělci v této oblasti používají nesmrtící ochranu úrody před škodami, například husté setí obilí, setí a sklizeň v době, kdy je nebezpečí škody nejnižší, nebo setí neatraktivních plodin okolo hlavních plodin (obvykle žita kolem pšenice). Zemědělci používající tyto nesmrtící metody nás ujišťovali, že jsou to účinné způsoby ochrany. Kromě toho, že jsou velmi účinné, jsou i levnější. Tyto informace nám umožní ve spolupráci s místním útvarem pro přírodu a zemědělci vyvinout opatření ke zmírnění případných škod způsobovaných na úrodě, která by neohrožovala papoušky patagonské v El Cóndoru.

 

Obchod s divokými papoušky patagonskými

 

Podobně jako mnoho jiných druhů papoušků považovaných za škůdce úrody je i papoušek patagonský ceněný v obchodě s domácími mazlíčky. Divocí papoušci patagonští patří k nejčastěji prodávaným papouškům v Evropě. Argentinské kvóty vývozu byly 9000 papoušků patagonských v letech 1992−93, 7200 v letech 1993−94, 3600 v letech 1994−95, 7000 ročně v období 1995−2002 a 7500 od roku 2003 (rozhodnutí Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Argentina).

Podle údajů mezinárodní úmluvy CITES v databázi UNEP-WCMC (United Nations Environment Programme − World Conservation Monitoring Centre) bylo v letech 1980−2002 vyvezeno z Argentiny 118 035 živých divokých papoušků patagonských, přičemž vývoz dosáhl vrcholu v roce 1989 s 11 532 jedinci a v roce 2000 s 10 275 jedinci. Pronásledování papoušků patagonských jako škůdců úrody spolu s jejich odchytem pro obchod se zvířaty by snadno mohl přinést vyhubení tohoto druhu. Kdysi tak hojný papoušek karolinský (Conuropsis carolinensis) měl v mnoha ohledech biologické zvyky podobné papouškům patagonským. Tento nádherný druh papouška byl vyhuben v první polovině 20. století.

 

Kolonie papoušků patagonských v El Cóndor Río Negro

 

Od roku 1998 jsme prováděli studii chovné biologie papoušků patagonských u největší a nejvýznamnější kolonie tohoto druhu. Kolonie se nachází západně od vesnice El Cóndor (nebo Villa Marítima El Cóndor nebo Balneario Massini nebo La Boca) poblíž majáku Río Negro (41°3‘S 62°48‘W), 30 km jihovýchodně od Viedmy v provincii of Río Negro, Patagonie, Argentina. Kolonie obývá 12 km pískovcových útesů. Přirozeným prostředím kolonie je především patagonská step. V průběhu roku 2003 jsme ukončili sčítání hnízd v kolonii: podél 12km pobřeží Atlantiku jsme našli 35 000 aktivních hnízd. Je zajímavé, že podle rozsáhlého zkoumání literatury týkající se chovné biologie papoušků je tato populace zřejmě největší známou papouščí kolonií na světě.

Nutnost ochrany kolonie papoušků patagonských v El Cóndoru

Toto mimořádné světové dědictví, největší známá papouščí kolonie na světě, bylo již několikrát vážně ohroženo. V 90. letech 20. století byla část útesu mezi dvěma nejvýchodnějšími kilometry kolonie papoušků patagonských vyhozena do povětří dynamitem za účelem vybudování přístupu k pláži pod útesem pro pěší a automobily (dnes je znám jako Segunda Bajada del Faro). Podle našich odhadů bylo během těchto prací zničeno asi 800 hnízd. Během chovné sezony 2000−2001 byla tato přístupová cesta pro automobily rozšiřována. V důsledku toho začal podél tohoto úseku kolonie intenzivní proces eroze. Auta nyní jezdí k pláži přímo a asi 50 metrů od prvních hnízd druhého kilometru kolonie je v provozu restaurace. V oblasti je ke konci chovné sezony (leden) obvyklým jevem velmi hlučná hudba a organizování sportovních akcí. V důsledku toho je většina hnízd poblíž obou stran přístupové cesty od roku 2001 neaktivní.

Každoročně je prováděno odstraňování vegetace z vrcholu útesu za použití těžkých strojů. Důvodem je údajně ochrana elektrického vedení před požáry v přírodě. Tato praxe, v kombinaci s vypalováním okrajů cesty probíhající podél vrcholu útesu, způsobuje v některých úsecích silnou erozi, která znamená vážnou hrozbu pro stabilitu částí útesu s papouščí kolonií.

Kolonie v El Cóndoru je silně narušována každý rok od poloviny prosince do ledna během prázdninového období, kdy je pláž pod útesem kolonie papoušků patagonských plná turistů a aut. Auta smí jezdit podél pláže a stovky řidičů parkují pouhých 20 metrů od nejnižších hnízd kolonie. Za takové situace mohou dospělí papoušci patagonští z některých částí nejvýchodnějšího kilometru kolonie krmit mláďata v hnízdech jen za nejvyššího přílivu, kdy lidé a automobily zmizí z pláže. Během typického lednového víkendu navštíví vesnici El Cóndor a pláž poblíž kolonie papoušků patagonských asi 10 000 turistů. Navíc se na nejvýchodnějším kilometru kolonie konají ilegální závody motorek a čtyřkolek. Bohužel postoj velké části místních obyvatel je vůči hnízdění papoušků patagonských v El Cóndoru negativní. Pro většinu lidí, kteří jezdí do El Cóndoru na dovolenou, jsou to prostě hluční ptáci, kteří je ruší při opalování. V některých částech kolonie dochází od konce prosince do poloviny ledna k útokům ze strany turistů na dospělé papoušky patagonské přinášející potravu mláďatům do hnízd. Místní policie se snaží bránit lidem v zabíjení ptáků kameny, ale celá oblast je velká a policistů je málo. Místní zemědělci střílejí na papoušky v hnízdní sezoně na svých soukromých pozemcích údajně proto, aby si chránili úrodu. Navíc někteří místní zemědělci zabíjí ptáky otráveným obilím a někteří turisté střílí po papoušcích v prázdninové sezoně pouze pro zábavu.

Dosud byla jedinou ochranou této kolonie proti ilegálním pytlákům a iracionální místní správě naše práce v terénu. Naše studie byla přerušena koncem roku 2002 kvůli nedostatku financí. V důsledku toho jsme v hnízdní sezoně 2002−2003 nemohli na kolonii pracovat a pytláci toho využili: vybrali z kolonie papoušků patagonských asi 1200 mláďat a prodali je na trhu s domácími zvířátky. Obyvatelé z blízké vesnice El Cóndor, kteří nám během těch dlouhých let pomáhali, nám pověděli o stovkách mláďat papoušků patagonských vybraných z hnízda ještě před opeřením a odvezených v klecích na trh. Také nám řekli, že mnohá z nich našli mrtvá na pláži pod útesem, kde papoušci hnízdí. Kvůli popsanému tlaku, kterému je tato kolonie vystavena, se snažíme najít způsob, jak zákonně chránit největší známou papouščí kolonii na světě před těmito i dalšími potenciálními hrozbami.

 

Na cestě k ochraně

 

Tragédie s pytlačením v prosinci roku 2002 způsobila, že si někteří místní úředníci uvědomili nutnost ochrany papouščí kolonie v El Cóndoru. První podnět přišel od místní nadace Fundación Uñopatun, která v roce 2003 uspořádala fotografickou soutěž (http://www.avesdelcondor.s5.com/) a vzdělávací kampaň zvyšující uvědomělost vzhledem k místní přírodě. Během roku 2003 nás v našem úsilí o ochranu kolonie papoušků patagonských v El Cóndoru podpořily místní, národní i mezinárodní nevládní organizace. Náš projekt je v současné době oficiálně podporován organizací Aves Argentinas, členem BirdLife International. Naši terénní práci v sezoně 2003−4 i vzdělávací kampaň organizovanou v září−listopadu 2004 na základních školách ve vesnicích Viedma, El Cóndor y San Javier financovala nadace World Parrot Trust (WPT). Besed v rámci kampaně se zúčastnilo asi 700 dětí a asi 250 dětí z chudých čtvrtí navštívilo kolonii v El Cóndoru. Nadace Fundación Patagonia Natural (FPN) financovala v roce 2003 a 2004 hledání míst s potravou pro papoušky. Od roku 2004 financují naše úsilí o záchranu a výzkumy nadace Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation (LCAOF) a společnost Wildlife Conservation Society (WCS). K našemu projektu přispěli dary i jednotlivci jako Rosemary Low a Franziska Vogel.

Během roku 2003 jsme dosáhli dvou důležitých cílů. Během workshopu zaměřeného na identifikaci „Důležitých ptačích oblastí“ („Important Bird Areas“, IBA) pro záchranu v Patagonii, který uspořádala Aves Argentinas, byla papouščí kolonie v El Cóndoru vyhlášena za prioritní důležitou ptačí oblast IBA pro Patagonii v rámci programu, který po celém světě pořádá BirdLife International. Navíc Správa národních parků Argentiny APN začlenila kolonii papoušků patagonských v El Cóndoru mezi kandidáty na nový národní park ve vyprahlých patagonských stepích Argentiny.

I když tyto dva kroky vedou správným směrem, některé hrozby přetrvávají i nadále. Je nutná právní ochrana, která by zajistila tuto kolonii proti rozšiřování vesnice El Cóndor. Rozšiřování by mělo být kontrolované a regulované, obzvlášť v sousedství papouščí kolonie. Je třeba zabránit výstavbě nových příjezdových cest pro auta k pláži nebo parkovišť na vrcholu útesu. Je třeba zabránit činnostem přispívajícím k erozi. Při hledání možností zákonné ochrany kolonie byl předložen návrh provinčního zákona, který by kolonii papoušků patagonských v El Cóndoru vyhlásil za přírodní rezervaci provincie Río Negro. Při psaní návrhu zákona nám pomáhali Daniel Paz Barreto, Claudio Chehébar (APN, Argentina), Mauricio Failla (Wildlife Division, Río Negro) a Luis Castelli (FPN). Poté návrh přestrukturovali dva poslanci z Río Negro, Luis Di Giacomo a José Luis Rodríguez, kteří ho následně předložili ostatním členům provinčního parlamentu. Tento návrh zákona bude posouzen provinčním parlamentem během roku 2006.

 

Navštivte kolonii a pomozte
ji chránit!

 

Kromě zákonné ochrany kolonie je naším cílem podporovat ekoturistiku jako další způsob ochrany této nádherné kolonie papoušků patagonských, aby si místní obyvatelé uvědomovali, jak cenné místo mají a jak naléhavě potřebuje ochranu. Papoušci pobývají v kolonii většinou během hnízdní sezony. Nejlepším obdobím pro návštěvu kolonie je listopad až začátek ledna.

Jak se do El Cóndoru dostanete? Nejsnazší je letět letadlem do Buenos Aires. Na letišti vám doporučuji odjet autobusem „Manuel Tienda León“ do centra města (to je od letiště velmi daleko). Konečná autobusu Manuel Tienda León je v centru města a nachází se velmi blízko hlavního autobusového nádraží Buenos Aires (Retiro) a většiny nejlepších hotelů.

Na autobusovém nádraží Retiro najdete v prvním poschodí hned u vchodu kanceláře autobusových společností, které provozují přepravu na jih Argentiny. Použijte autobusovou linku do „Viedmy“, což je město na severu Patagonie, asi 30 km od kolonie papoušků patagonských. Autobusem to do Viedmy trvá 13 hodin. Doporučuji vám jet přes noc (tyto autobusy obvykle odjíždějí z Buenos Aires večer a do Viedmy přijedou brzy ráno). Velmi pohodlné jsou autobusy „coche cama“ (lůžkové), je v nich hodně místa (mnohem víc než v letadle) a poměrně dobře se tam vyspíte. Obvykle se tam podává malá večeře a nápoje. Cena jízdenky je obvykle kolem 25 dolarů.

Po příjezdu do Viedmy je nejlepší jet taxíkem přímo do vesnice El Cóndor. Stojí 30 pesos (asi 10 dolarů). Vesnice leží asi 3 km od kolonie papoušků patagonských.

Do El Cóndoru se můžete dostat i jiným způsobem. Můžete letět do Bahía Blanca v Argentině. Dál pokračujte z hlavního autobusového nádraží autobusem do Viedmy (na autobusové nádraží se dostanete z letiště jedině taxíkem). Cesta autobusem do Viedmy trvá 3 hodiny.

V El Cóndoru je jeden hotel, telefon má +54 2920 497046 nebo +54 2920 497047.

K dispozici je i penzion, několik kempinků a bungalovy. Organizované výlety najdete na adrese: antiqueinternacional@speedy.com.ar (see also www.antiqueturismo.com.ar • tel. +54 2920 43 11 26), araucariasviedma@speedy.com.ar (tel. +54 2920 42 09 98), gloriaviedmense@yahoo.com.ar (+54 2920 42 13 68). Můžete také kontaktovat oficiální výbor pro turistický ruch: viprotur@impsat1.com.ar nebo turismoviedma@yahoo.com.ar

Více informací najdete na adrese: www.labocadelcondor.com.ar • www. cyanoliseus.org • www.elcondoronline.com.ar a www.avesdelcondor.s5.com (obzvlášť vhodné pro pozorovatele ptactva v přírodě!).

Pro pozorovatele ptactva: El Cóndor je vhodné místo i pro pozorování ptáků. V okolí kolonie bylo zaregistrováno asi 135 druhů ptáků, například Rhea americana, Macronectes giganteus, Phoenicopterus chilensis, Larus atlanticus, Gubernatrix cristata, Progne modesta, Neoxolmis rufiventris, Anairetes parulus, Sicalis lebruni.

Navíc můžete z Viedmy podniknout několik velmi hezkých výletů: poloostrov Valdés (rypouši sloní, velryby, kosatky, Magellanovi tučňáci atd., 5 hodin autobusem) a Bariloche (asi 14 hodin autobusem, několik autobusů jezdí přes noc). V Bariloche můžete pozorovat Austral Parakeets (Enicognathus ferrugineus) a desítky dalších neuvěřitelných druhů ptáků jižních pobřežních lesů. Bez váhání nám napište, pokud máte jakékoli komentáře, návrhy, nebo pokud chcete spolupracovat s největší známou papouščí kolonií na světě.

Také vás zveme k návštěvě naší webové stránky: http://orn.mpg.de/~masello

Tam si můžete stáhnout všechny naše vědecké publikace o papoušcích patagonských i osvětové články v několika jazycích. Doufáme, že se vám stránka bude líbit.

Také doufáme, že se s některými z vás setkáme v El Cóndoru během příští hnízdní sezony!

Překlad: PhDr. Jana Dušková

Kontakt na autory: Institut Maxe Plancka pro ornitologii, Vogelwarte Radolfzell, Schlossallee 2, D-78315 Radolfzell, Německo, fax: +49 7732 15 01 39, e-mail: masello@orn.mpg.de

Tento článek byl uveřejněn v časopisu PAPOUŠCI 4-2006. 

 

 

Objednejte si tištěný časopis PAPOUŠCI

Nové a aktuální články najdete pouze v tištěné časopisu PAPOUŠCI. Právě tam se dočtete ty nejzajímavější články ze světa papoušků...

Objednat předplatné
Zpět na výpis článků

Také by Vás mohlo zajímat

20.02.2019
MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.
Není brambor jako brambor – batáty ve výživě papoušků
Sladké brambory, známé také jako batáty, můžeme využít jako obohacení jídelníčku našich opeřenců. Věděli jste, že se jedná o bohatý zdroj provitamínu A?
celý článek
24.01.2018
Milan Bartl
Loupání zobáku papoušků
Loupající se zobák je častým a viditelným problémem. Určité mechanické opotřebení povrchové vrstvy je především u starších papoušků normální a je vidět i na záběrech z přírody, kde papoušci přijímají přirozenou potravu. Pokud se ale loupe více vrstev zobáku současně, je to pro nás chovatele známka toho, že papoušek není po zdravotní stránce v pořádku.
celý článek
22.01.2020
Mgr. Lubomír Tomiška
Rekordní odchovy loriů vlnkovaných v Loro Parque Fundación
Jednou z hlavních priorit chovného centra Loro Parque Fundación je rozmnožování ohrožených druhů papoušků, mezi které patří i lori vlnkovaný (Trichoglossus johnstoniae).
celý článek
26.04.2019
Rafael Zamora Padrón
AKTUALITY Z LORO PARQUE – oblíbené jarní "boje" u papoušků
Pro většinu chovatelských zařízení znamená příchod jara také zvýšení agresivity u některých chovaných druhů papoušků. Samci začínají být aktivní a svou energii vkládají zejména do síly jejich mohutného zobáku.
celý článek